Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας με την επωνυμία  ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ’’.

Αφιερώστε λίγο χρόνο, ώστε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται όπως και επίσης και για την πολιτική προστασίας που ακολουθεί η Επιχείρησή μας, η οποία φέρει την Επωνυμία   ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ’’ και το διακριτικό τίτλο “MobelArt” και της οποία η έδρα βρίσκεται επί των οδών Σωκράτους και Μαιάνδρου γωνία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η Επιχείρησή μας (εφεξής η “Επιχείρηση”, “εμείς” ή “μας”) λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή συλλέγει, διατηρεί, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί, μόνο όπου απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Η Ιστοσελίδα της Επιχείρησης

Ο διαδικτυακός τόπος της Επιχείρησης είναι η σελίδα “https://mobelart.com.gr/” και μέσω αυτού έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα προϊόντα, τα νέα της Επιχείρησης και για τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής.

2. Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα (Ορισμοί και Επεξηγήσεις)

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες επεξηγήσεις και ορισμοί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες ή άλλα στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο και στοιχεία ταυτότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.ά., που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα των προσώπων αυτών. Εφεξής θα γίνεται λόγος για «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Η «Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσω σε προσωπικά δεδομένα και ενδεικτικά περιλαμβάνει: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων.

Η Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς που κάθε φορά επιδιώκονται μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική.

3. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα Επεξεργαζόμαστε

α) Δεδομένα που απαιτούνται για τον τρόπο πληρωμής και άλλες συναλλαγές με την επιχείρηση.

β) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (βλ. επίσης και Πολιτική Cookies). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με σκοπό να μπορεί η Επιχείρηση να σας προτείνει προϊόντα που συνήθως επιλέγετε. Βεβαίως, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μη συλλέγονται τα στοιχεία αυτά, εάν εσείς δεν το επιθυμείτε.

γ) Επίσης, μέσω των cookies συλλέγονται δεδομένα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας της Επιχείρησης. Δείτε και την αντίστοιχη αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας πολιτική.

4. Πώς Χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά. Πιο συγκεκριμένα: για τη διεκπεραίωση αγορών και παραγγελιών προϊόντων και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της απέναντί σας, για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του νόμου, για την αντίκρουση ή διεκδίκηση νομικών απαιτήσεων της, για την επικοινωνία που πρέπει να έχει μαζί σας η Επιχείρηση για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεωνγια την παροχή προτάσεων και προσφορών που αντιστοιχούν στις προτιμήσεις σας.

5. Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά και οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας αυτής, όπως ειδικότερα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 6) είναι η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και η εκτέλεση σύμβασης εν γένει, η συμμόρφωση σε νόμιμες υποχρεώσεις (για παράδειγμα η συμμόρφωση σε φορολογική νομοθεσία) ,τα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης και τέλος η συγκατάθεσή σας, μόνο όταν δε συντρέχει κάποια άλλη βάση επεξεργασίας και όταν αυτή είναι ρητή και θετική.

6. Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο και μόνο προς εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας. Η Επιχείρηση πάντοτε φροντίζει για την τήρηση των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας στην περίπτωση της κοινοποίησης. Έτσι, δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους κάτωθι: Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας, για την επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή ή πίστωση και την επεξεργασία πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email και διαχείριση προωθητικών ενεργειών.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει ανατεθεί σε εκτελούντα την επεξεργασία τότε τηρούνται όλοι οι κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ανάμεσα στην Επιχείρηση και στον Εκτελούντα προς διασφάλιση του απορρήτου.

7. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την Επιχείρηση μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στο τέλος της περιόδου διατήρησης τα δεδομένα καταστρέφονται. Επίσης, σε περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σε περίπτωση που αυτή αρθεί παύει και η επεξεργασία των δεδομένων.

8. Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος SSL (Secure Sockets Layer) για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το TCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης SSL.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

9. Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
  • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων
  • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (όπου αυτό είναι δυνατό)
  • δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης που έχετε δώσει

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την Επιχείρηση στα παρακάτω:

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) καθώς και ο εθνικός νόμος 4624/2019.

11. Πού Μπορείτε να Προσφύγετε

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Τροποποιήσεις Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση δικαιούται, πάντοτε και βάσει των ισχυόντων κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του εν γένει δικαίου που ρυθμίζει τα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό η Επιχείρηση σας ενθαρρύνει να τη διαβάζετε ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα και να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Με την παρούσα πολιτική η Επιχείρηση (υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) εκπληρώνει την υποχρέωσή της προς ενημέρωση, όπως απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένωνβάσει των άρθρων 13 και 14 αυτού.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στην ανάγνωση της παρούσας πολιτικής.